Oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě

Na základě výzvy Českého telekomunikačního úřadu k uveřejnění a oznámení aktuálních typů rozhraní veřejné komunikační sítě pod č.j.ČTÚ-92 656/2011-610 ze dne 21. října 2011. V souladu s $ 73 zákona č. 127/ 2005 Sb. o elektronických komunikacích oznamuji typy používaných rozhraní.
Typy rozhraní používané v síti Angelnet
1. Rozhraní Wireless LAN 2,4 GHz
• specifikace IEEE 802.11b,g,n,ac
• frekvenční pásmo: 2.400-2.483,5 GHz
• modulace OFDM
2. Rozhraní Wireless LAN 5 GHz
• specifikace IEEE 802.11a,n,ac
• frekvenční pásmo: 5.500-5.700 GHz , DFS
• modulace OFDM
3. Rozhraní Wireless LAN 60 GHz
• specifikace IEEE 802.11ad
• frekvenční pásmo: 58,320-64.800 GHz
4. Rozhraní Wireless LAN 80 GHz
• frekvenční pásmo: 71-76 GHz a 81-86 GHz
• modulace BPSK - 512 QAM
5. Rozhraní metalické Ethernet
• 100Base-TX, rychlost 100Mb/s, specifikace IEEE 802.3u
• 1000Base-T, rychlost 1Gb/s, specifikace IEEE 802.3ab
• specifikace IEEE 802.1Q
• konektor RJ-45
• kabely UTP/FTP category 5e, 6
• maximální délka kabelu: 100m
6. Rozhraní optické Ethernet
• 1000Base-LX, rychlost 1Gb/s, specifikace IEEE 802.3z
• konektor SC/LC
• optické vlákno
• maximální délka vlákna: 10km

Ondřej Martan
Podskalská 6
128 00, Praha 2
IČ:7168 2562

V Praze dne 30.11.2011
Aktualizováno 30.4.2020

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

2. Rozsah zpracování osobních údajů

3. Zdroje osobních údajů

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

5. Účel zpracování osobních údajů

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

7. Doba zpracování osobních údajů

8. Předávání osobních údajů jiným osobám

9. Předávání osobních údajů do ciziny

10. Právní základ zpracování

11. Práva subjektů údajů

12. Právo na námitku

13. Kontaktní informace

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Ondřej Martan, (dále jen „Správce“), který Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data našich klientů a zaměstnanců sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování. Spolupracující osoby (zaměstnanci, dodavatelé, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám zpracování osobních dat Správce a podstupují pravidelná školení. Společnost jako Správce dat vytvořila funkci Pověřence pro ochranu osobních dat (DPO), který dohlíží na řádnou ochranu osobních dat jejich majitelů, tedy zákazníků společnosti. Kontakt na DPO je zveřejněný dálkově dostupným způsobem na webových stránkách Správce (společnosti).

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem, z důvodu oprávněného zájmu, nebo které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce.

3. Zdroje osobních údajů

přímo od subjektů údajů (registrace, webové kontaktní formuláře a chat, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky aj.) veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.) automatizovaný záznam elektronické komunikace na základě zákona 127/2005 Sb. a vyhlášky 357/2012 Sb.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

 • IP adresy, telefonní čísla a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a uchovávané z důvodu zákonné povinnosti
 • IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje k nutné míře zachování kvality služby
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

5. Účel zpracování osobních údajů

účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek Správce)
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností ze strany Správce

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše data jsou tak zpracována zejména v těchto systémech:

 • Identifikační a provozně lokalizační údaje subjektů využívající EZS Jablotron jsou zpracovávány v aplikaci MyJablotron na serveres společnosti Jablotron Security a.s., K dubu 2328/2a, 149 00, Praha 4.
 • V rámci Provozních a lokalizačních údajů jsou zpracovávány údaje o kontaktních osobách subjektu a logy v jednotlivých systémech. Dále pak konfigurační parametry poskytovaných služeb a záznamy o používání služby. Tyto jsou zpracovávány v aplikacích Správce a na serverech Správce na adrese Podskalská 6, Praha 2, 128 00 a na adrese Jana masaryka 108/10, Praha 2, 120 00.

7. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu Správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Typicky jsou tak osobní údaje zpracovávány v plném rozsahu pouze po dobu trvání smluvního vztahu a po skončení platnosti jsou údaje zpracovávány pouze v rámci zákonných předpisů.

Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou z důvodu oprávněného důvodu Správce či pro plnění zákonných povinností, nejdéle však po 10let.

Uvedené lhůty platí při vyrovnání všech závazků (zapůjčené zařízení, faktury, vybavení, atd.), v opačném případě budou vaše údaje uchovány až do vzájemného vypořádání. Tyto lhůty mohou být též prodlouženy např. soudním sporem, daňovou kontrolou apod.

8. Předávání osobních údajů jiným osobám

Vaše osobní údaje Správce zpřístupní jiným osobám pouze v obvyklém rozsahu a pouze zpracovatelům či jiným příjemcům, typicky dodavatelům externích služeb, za dodržení všech zásad z GDPR vyplývajících. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také inkasním agenturám a to za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

9. Předávání osobních údajů do ciziny

Osobní data jsou zpracovávána převážně na území EU a nejsou cíleně mimo EU vydávána. Výjimkou jsou data uložená v těch počítačových systémech, které mají umístěné servery mimo EU, obvykle se jedná o servery nacházející se v USA. V takovém případě musí být splněny podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield.

10. Právní základ zpracování

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může Správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které Správce zpracovává, tedy získat od Správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,
 • požadovat opravu či doplnění osobních údajů, které Správce zpracovává, pokud jsou nepřesné (čl. 16 GDPR)
 • požadovat odstranění osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,
 • získat ty osobní údaje, které se ho týkají a které jsou zpracovány s jeho souhlasem, nebo které jsou zpracovány pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,
 • získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR,
 • má právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu – subjekt údajů má právo na stížnost na domnělé porušení obecného nařízení u dozorového úřadu, především v členském státě obvyklého pobytu nebo výkonu práce.

O přijetí každé žádosti dle výše uvedených bodů budeme žadatele neprodleně informovat a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, podáme požadovanou informaci či informaci o přijatých opatřeních. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V určitých specifických případech definovaných v GDPR nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět. O tomto bude žadatel vždy informován.

V případě, kdy budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele o poskytnutí informací, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o uplatnění práv subjektu údajů si po přiměřenou dobu (typicky 3 roky) uložíme za účelem evidence a dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že je s jeho osobními údaji nakládáno neoprávněně či jinak porušujeme jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

12. Právo na námitku

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů tzv. oprávněný zájem, má subjekt právo kdykoli vznést věcnou námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebudou osobní údaje dále zpracovávány, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy subjektu nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Správce neměl Vaše údaje zpracovávat. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu je možné vždy vznést námitku bez dalšího zdůvodňování.

13. Kontaktní informace

V ohledu ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat na adrese:

Ing. Ondřej Martan
Podskalská 408/6
128 00, Praha 2
E-mail: info@angelnet.cz
Datová schránka: 6h8yzfk
Toto prohlášení je veřejně prístupné na internetových stránkách Správce.